کلیپ جالب نقش تشک در حفظ تندرستی از زبان حکیم حسین خیراندیش.