مجموعه فیلم‌‌ های کوتاه اینجا خانواده زندگی میکند. قسمت نهم: یخچال. تولید خانه هنری رسانه‌ای دیما