طرز دوخت کش سر زنانه با استفاده از تکه ای پارچه و کش.