شناخت حالتهای مختلف درختان در فصل های سال به کمک دو لیوان یک بار مصرف.