کلیپی از صحبت های عالی دکتر مجتبی شکوری درباره ازمایشی که روی کودکان درباره ارتقای سطح هوشی آنها صورت گرفته است.