ویدئویی از اجرای تکنوازی کمانچه دلنشین استاد کیهان کلهر را تماشا می کنید انگاری با ساز هم می نوازد هم می خواند.