اگر دیدی با تو مخالفت می کنند، اگر دیدی رویگردانی می کنند، اگر دیدی با ابزارهای گوناگون از همه طرف تو را احاطه می کنند فقل حسبی الله علیه توکلت...