هر زمانی در دیارم حس غربت می کنم؛ می روم مشهد سه روزی استراحت می کنم.