کلیپ الشام الشام الشام... اول صفر آخر سفری است از کربلا تا شام و امان از شام بلا! همراه با مداحی محمود کریمی.