رسول خدا فرمود خداوند در عقوبت سه گناه عجله می کند و در همین دنیا عقوبتشان شروع می شود و به آخرت حواله نمی گردند: کسی که مورد نفرین پدر و مادر واقع شده باشد؛ کسی که ستمگر بر مردم باشد و کسی که خوبی را با بدی جواب دهد.