سرم جز رو به روی گنبد تو خم نشد ارباب؛ به تو در هر شرایط از علاقم کم نشد ارباب.