همه‌مون یه شکل نیستیم، ولی همه‌مون امام حسینی هستیم...