دانه اول رو نبافته گرفته،یک بار نخ روی میل می گیریم و دانه بعدی را هر چی هست میبافیم یعنی اگر رو هست رو بافته و اگر زیر هست زیر میبافیم.سپس دانه های دوم و اول را به ترتیب روی دانه آخر که بافتیم میکشیم.