ما کودکان باغ بهاریم معلم خود را ما دوست داریم؛ با ما همیشه او مهربان است مانند خورشید در آسمان است؛ ای خوب خوبم فانوس دارم معلم خود را ما دوست داریم ... ترانه کودکانه آموزگار تهیه شده در مرکز پویانمایی صبا.