ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که مگر نه این است که در بهشت هیچ ملال و غصه ای نیست و حتی بهشتیان غبطه هم نمی خورند؟! پاسخ این است که منظور این حدیث، بهشتیانی که در بهشت اخروی وارد شده اند نیست بلکه بهشتیان، قبل از ورود و یا در هنگام مواقف، این غم و غصه را دارند.