رنگ شادی وقتی از آسمونم پر می زنه؛ وقتی که غصه میاد و به دلم سر می زنه؛ یکی همراه منه، یکی همراه منه؛ آخه من تو خونمون عصای موسی رو دارم؛ روی طاقچه نسخه‌‌ی شفای عیسی رو دارم ...