هوای روی تو دارم نمیگذارندم؛ مگر به کوی تو این ابرها ببارندم؛ چه باک اگر به دل بی ‌غمان نبردم راه؛ غم شکسته ‌دلانم که میگسارندم.