سکانس عالی از سریال امنیتی گاندو دو یکی از مامورین امنیتی میگه آخه چقدر خودتحقیری چرا وزارت خارجه روی کارت انگلیسیا می نویسه بریتانیای کبیر ملکه دوم. به کارگردانی جواد افشار و بازی وحید رهبانی و علی افشار