سکانس عالی از سریال امنیتی گاندو دو که محمد با شارلوت جاسوس انگلیس خبیث روبرو میشه و با صحبت های محمد باعث تحقیر لوتی و انگلیس میشه. به کارگردانی جواد افشار و بازی وحید رهبانی و خانم بیاینا محمودی