هر کسی یک فرعون درونش داره منتهی مصرش گاهی در حد خونه اس گاهی در حد کشور.