توی بی سرپناهی؛ به تو پناه نبرم چه کنم؟ آقا از رو سیاهی؛ به تو پناه نبرم چه کنم…توی دلواپسی هام؛ تو رو صدا نکنم چه کنم! میون بی کسی هام؛ تو رو صدا نکنم چه کنم…