"آخرین مصاحبه دیکتاتور" گزیده‌ای از گزارش شبکه Abc News