برشی از فیلم جذاب «فرزند ایران» که به روایت برهه تاریخی ایران و ریاست جمهوری شهید رجایی و نخست وزیری شهید باهنر می پردازد که دیدنش برای همه مسئولین واجب است.