ماجرای تحریم باطری شارژر نیروگاهی که به دست توانای جوانان خودمان تولید شد.