میشنوی صدامو ؟کی میشه ضریحتو بغل کنه چشامو؟ آرزومه آقا، وا کنم با آب سقا خونه روزه هامو روبری گنبد، دم بگیره نوکرتو نوحه سلامو! سلام آقا… سلام ای عزیز دلم…