نگرانم برا روضه ها خیلی دلواپسم؛ نگرانم به این سجده رو مهر تربت قسم؛ منو دریاب اگه تو نباشی که من بی کسم ...