ای آرامش من ای خواهش من جونم به فدات ای عالی درجات ای آب حیات کشتی نجات.