بیا راحت بسوزون این کویر خشک و خالی رو؛ بیا و شعله ور کن این همه شب زنده داری رو ...