این بنده خدا همونیه که میگفت تو منطقه بدون اجازه ما سنگ هم جابجا نمیکنن.