لحظه باحال ترسوندن « شهره لرستانی » در برنامه شب آهنگی.