این سه کلمه هیچوقت یادت نره.. ۳ کلمه ای که تنهای تنها تجربه میکنی عشق..ایمان..مرگ