از کسانی که شما رو با شخصیت خودتون می پذیرند قدردانی کنید.