طرز ساخت یک جاخلالی زیبا در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.