از اواخر دهه 80 تحریم های پزشکی خیلی شدت پیدا کرد...