این ترانه شاد ویژه مخاطب خردسال است که به توصیف زیبایی‌های بهار و خلقت خدا پرداخته است.