در برنامه علمی کودکان و نوجوانان لذت دانایی به معرفی سیارک ها و نوع گردش آنها اشاره می شود.