منم منم تابستون، فصل پیش از پاییزم با این لباس نازک، دارم عرق می ریزم بهار که رفت تو باغ موند، میوه ی ترش و نارس... ترانه شاد و کودکانه تابستان.