در این شماره از فرامتن، به سراغ موضوع مهمی رفته‌ایم که شاید یکی از انگیزه‌های اساسی استمرار تجاوز آمریکایی - سعودی به یمن باشد.