نماهنگ دریای آرامش باصدای عبدالرضا هلالی و همخوانی گروه سرود احسان توسط مرکز مأوا تولید و به مناسبت ایام محرم منتشر شده بود.