روایت احسان جاویدی پرستاری که برای مبارزه به سوریه رفت اما اتفاقات دیگری برایش رقم خورد.