بهترین تعبیری که از جهنم زندگی می دانم دیدن خود آدم و آنچیزی که باید باشد در لحظه آخر زندگی است؛ از خانم دکتر سوگول مشایخی