همگی یه روز باهمدیگه رفته بودیم به گردش، عروسک ناز و خوشگل، انگاری بوده سردش، گفتم بهش چیزی بپوش؛ ترانه کودکانه شاد «عروسکم سرما خورده »