قربون سیاهی عزای تو؛ قربون تموم نوکرات حسین؛ اربعین یه وقت منو یادت نره؛ باشم کاش میون زائرات حسین ...