این قسمت بچه ها می خواهیم با یکی دیگر از آفریده های خدای مهربون آشنا بشیم این قسمت مو.