به نظر میرسد اقدام مدیریتی اشتباه از سوی روبیکا سبب شده ماهیت کلی طرح صیانت نزد افکار عمومی زیر سوال برود.