یک چهارم واجدین شرایط به دلیل ترس واکسن نزدند؛ بخش فارسی بی‌بی‌سی تعمدا تلاش می‌کند مخاطب ایرانی را نسبت به اثرگذاری واکسن ناامید کند.