سکانسی غم انگیز از سریال سریال گاندو که یک جاسوس داره اطلاعات مراکز حساس و نظامی غرب کشور رو به شارلوت جاسوس انگلیس خبیث لو می ده.