باید خواهر برادر بزرگتر باشی تا بفهمی چه سختی بود بزرگ کردن شما کوچیکتراقدر خواهر برادر بزرگترتون رو بدونین.