ای رویای شیرین من؛ ای رفیق دیرین من؛ ای دین من آیین من؛ دل و دین و دنیامی حسین؛ تو ارباب و آقامی حسین ...