زندگی برای گذراندن وقت با افراد اشتباه بسیار کوتاهه. هرگز از کسی التماس نکن که با تو باشن. هرگز برای توجه، تعهد، محبت، وقت و تلاش التماس نکن. هرگز التماس نکن کسی برگرده یا بمونه. اگر اون مایل نیست این چیزها رو با آغوش باز به شما بده. بذار برن.